Všeobecné Obchodní Podmínky

Čl. I – Úvodní Ustanovení A Definice Pojmů

1.1 Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy uvozené velkým písmenem následující význam:

1.1.1 Společnost – Aisa International, s.r.o., IČ 28224981, vedená u Městského soudu v Praze, vložka C, 133603, se sídlem Pitterova 2855/7, Žižkov, 130 00 Praha 3;

1.1.2 Zákazník – fyzická nebo právnická osoba, která je či se má stát účastníkem smluvního poměru na základě Smlouvy, tak jak je definována níže, se Společností;

1.1.3 Smluvní strany – Společnost a Zákazník;

1.1.4 VOP – tyto všeobecné obchodní podmínky;

1.1.5 Smlouva o poskytování poradenských služeb – smlouva uzavřená mezi Společností jako poskytovatelem a Zákazníkem jako objednatelem, jejímž předmětem je poskytování nezávislých poradenských a analytických služeb v rozsahu sjednaném v příslušné smlouvě;

1.1.6 Smlouva o obhospodařování portfolia – smlouva uzavřená mezi Společností jako manažerem a Zákazníkem jako zákazníkem, jejímž předmětem je poskytování investičních služeb v rozsahu sjednaném v příslušné smlouvě;

1.1.7 Smlouva – Smlouva o poskytování poradenských služeb nebo Smlouva o obhospodařování portfolia, dle kontextu dohromady též jako „Smlouvy“;

1.1.8 Dokumenty – dokumenty, na které tyto VOP odkazují a které jsou tak jejich nedílnou součástí (zejména Informační list obchodníka s cennými papíry s jeho přílohami a Zásady ochrany osobních údajů)

1.1.9 ČNB – Česká národní banka;

1.1.10 ZPKT – zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů;

1.1.11 OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

1.1.12 Trove – vnitřní systém společnosti s ochrannou značkou pod názvem Money-Trove.

1.2 Společnost vydala tyto VOP za účelem úpravy podmínek, za kterých Společnost poskytuje služby na základě Smluv Zákazníkům, jakož i za účelem úpravy vybraných práv a povinností Smluvních stran Smluv. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy, s tím, že odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před příslušnými ustanoveními VOP. Zákazník svým podpisem Smlouvy potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP včetně Dokumentů, na které tyto VOP odkazují, vyjadřuje s nimi svůj souhlas a zavazuje se plnit veškeré povinnosti, které mu tyto VOP ukládají.

1.3 Ustanovení Smluv a VOP stanovující Zákazníkovi práva či povinnosti se přiměřeně uplatní i na osoby jednající za klienta na základě plné moci či jiného oprávnění. Zástupce Zákazníka je povinen předložit Společnosti plnou moc či jiný dokument prokazující oprávnění jednat za Zákazníka nejpozději při uskutečnění konkrétního právního jednání za Zákazníka.

1.4 Společnost prohlašuje, že je ve smyslu předmětu jejího podnikání:

 • samostatným zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů;
 • samostatný zprostředkovatel pojištění ve smyslu § 6 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů; a
 • samostatný zprostředkovatel doplňkového penzijního spoření ve smyslu § 77 odst. 1 zákona 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II – Práva A Povinnosti Smluvních Stran

2.1 Společnost je povinna poskytovat služby v souladu s právními předpisy, které upravují činnost Společnosti a které se k ní vztahují, jakož i v souladu s platnými povoleními ČNB, jež určují maximální možný rozsah a obsah poskytovaných činností regulovaných ČNB.

2.2 Společnost je oprávněna poskytovat služby či jejich dílčí aspekty Zákazníkovi dle Smlouvy prostřednictvím třetí osoby, se kterou je Společnost ve smluvním poměru a která splňuje veškeré podmínky vztahující se k její činnosti stanovené právními předpisy, Smlouvou či těmito VOP. Za plnění závazků vůči Zákazníkovi prostřednictvím třetí osoby odpovídá Společnost, jako by plnila sama.

2.3 Společnost je povinna jednat při plnění svých povinností se Zákazníkem kvalifikovaně, čestně, transparentně, spravedlivě a v jeho nejlepším zájmu.

2.4 Společnost je povinna v souvislosti s poskytováním služeb Zákazníkům na základě Smluv provádět jejich kategorizaci ve smyslu ZPKT, přičemž po jejím provedení je povinna písemně sdělit Zákazníkovi, do které kategorie byl zařazen společně s informací o právech z toho vyplývajících a podmínkách případných změn kategorizace. Kategorizace Zákazníků určuje stupeň ochrany, která je Zákazníkům poskytována s ohledem na jejich znalosti a zkušenosti s investováním na kapitálových trzích.

2.5 Zákazník je povinen před poskytnutím služby poskytnout společnosti informace, na jejichž základě bude Společnosti umožněno vyhodnotit a posoudit, zda poskytnutí služeb Zákazníkovi je v souladu s jeho zájmy a vhodné vzhledem k jeho ekonomické situaci a stanoveným cílům. Společnost je pro tyto účely oprávněna od Zákazníka vyžadovat informace o jeho odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investování, o jeho finanční situaci a zázemí, o jeho investičních cílech, jakož i další informace nezbytné pro účel uvedený v předchozí větě, a Zákazník je povinen tyto informace Společnosti poskytnout. Zákazník bere na vědomí, že pokud poskytne Společnosti informace, které jsou neúplné, nepravdivé či nepřesné nebo pokud odmítne Společnosti potřebné informace poskytnout, případně pokud Společnost na základě poskytnutích informací vyhodnotí, že požadovaná investiční služba neodpovídá odborným znalostem Zákazníka, jeho zkušenostem či jeho finančnímu zázemí či investičním cílům, má Společnost právo poskytnutí požadované investiční služby odmítnout, o čemž Zákazníka vyrozumí. Za předpokladu, že Zákazník nesplní svou povinnost poskytnout úplné a přesné informace, Společnost nemůže být následně zodpovědná za poskytnuté rady.

2.6 Je-li Zákazník zastoupen zástupcem na základě plné moci či zákonného zmocnění, je oprávněn Společnosti poskytnout informace o Zákazníkovi uvedené v předchozím odstavci za Zákazníka pouze jeden určený zástupce Zákazníka.

2.7 Zákazník je povinen písemně informovat Společnost o jakýchkoli změnách týkajících se informací o jeho osobě neprodleně poté, co zjistí, že nastaly. Na žádost Společnosti je Zákazník povinen informace o své osobě potřebné pro řádné poskytování služeb ze strany Společnosti aktualizovat a o aktualizacích Společnost informovat.

2.8 Zákazník podpisem Smlouvy prohlašuje a odpovídá Společnosti za to, že peněžní prostředky a/nebo investiční nástroje, jichž se mají týkat služby poskytované Společností, jsou ve vlastnictví Zákazníka, že je nabyl zákonem předvídaným způsobem a že s nimi Zákazník má právo volně disponovat.

2.9 Zákazník odpovídá za to, že peněžní prostředky a/nebo investiční nástroje, ve vztahu, k nimž Společnost poskytuje Zákazníkovi své služby, nepocházejí z trestné činnosti ani nebyly získány převodem či přeměnou za peněžní prostředky a investiční nástroje pocházející z trestné činnosti a/nebo jiným právem reprobovaným postupem.

2.10 Zákazník není oprávněn poskytovat třetím osobám obsah doporučení, rad či instrukcí udělených mu Společností v rámci plnění předmětu Smlouvy anebo činit jeho obsah veřejně přístupným.

2.11 Společnost vylučuje poskytování služeb nezletilým klientům, tedy osobám mladším 18 let.

2.12 Společnost upozorňuje zákazníky, že je povinna zaznamenávat veškerou komunikaci související s poskytováním investičních služeb. Z tohoto důvodu jsou telefonické hovory a veškerá elektronická komunikace (online schůzky, e-maily) mezi zákazníky a Společností, včetně jejích vázaných zástupců, které se týkají investičních služeb, nahrávány a takto pořízené záznamy jsou archivovány v souladu s požadavky regulace nejméně po dobu pěti let. Společnost tyto záznamy týkající se osoby zákazníka poskytne zákazníkovi na jeho žádost. Žádost lze podat postupem pro podávání stížností a reklamací.

Čl. III – Komunikace

3.1 Pro obecnou komunikaci se mohou Zákazníci se Společností spojit prostřednictvím telefonu, e-mailu, nebo osobně. Případně mohou využít kontaktní formuláře zveřejněné na webových stránkách Společnosti. Zákazníci mohou se Společností komunikovat i prostřednictvím jimi zvoleného vázaného zástupce Společnosti, který je registrován v seznamu vázaných zástupců vedeném Českou národní bankou.

3.2 Společnost provádí operace s investičními nástroji (např. jejich nákup, prodej, jiné převody) na základě pokynů Zákazníka, jemuž jsou služby poskytovány. Zákazník je oprávněn udělit Společnosti pouze takový pokyn, který odpovídá rozsahu jeho oprávnění disponovat s příslušnými investičními nástroji či peněžními prostředky, jichž se pokyny týkají. Udělením pokynu Společnosti Zákazník prohlašuje, že je oprávněn s příslušnými investičními nástroji či peněžními prostředky disponovat a že taková dispozice je plně v souladu s právem. V případě pochybností se má za to, že Zákazník disponuje potřebným oprávněním k udělení pokynu souvisejícího s příslušným investičním nástrojem či peněžními prostředky.

3.3 Pokyny od zákazníků bude Společnost přijímat výhradně písemnou formou, nebude-li mezi Společností a Zákazníkem sjednáno jinak. Pokyny zákazníků přitom musí být opatřeny podpisem Zákazníka a předány Společnosti na osobním jednání Zákazníka s vázaným zástupcem Společnosti za podmínky provedení identifikace Zákazníka ověřením jeho totožnosti.

3.4 Společnost si vyhrazuje právo nepřijímat pokyny učiněné distanční formou. Společnost má v případě pochybností právo pokusit se ověřit správnost a oprávněnost podání pokynu jiným vhodným způsobem, tak, aby bylo možné ověřit, že podání předmětného pokynu je skutečným záměrem Zákazníka.

3.5 Společnost komunikuje se zákazníky výhradně v českém a anglickém jazyce.

Čl. IV – Informace O Poskytovaných Službách

4.1 Společnost je oprávněna poskytovat svým zákazníkům následující investiční služby („Investiční služby“):

 • přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů – hlavní investiční služba ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) ZPKT (dále jen „přijímání a předávání pokynů“);
 • obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání – hlavní investiční služba ve smyslu § 4 odst. 2 písm. d) ZPKT (dále jen „diskreční portfolio management“);
 • investiční poradenství týkající se investičních nástrojů – hlavní investiční služba ve smyslu § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT (dále jen „investiční poradenství“); a
 • investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné formy obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji – doplňková investiční služba ve smyslu § 4 odst. 3 písm. d) ZPKT. (dále jen „investiční výzkum“).

4.2 Uvedené Investiční služby Společnost poskytuje ve vztahu k investičním cenným papírům (dle §3 odst. 1 písm. a) ZPKT) a cenným papírům kolektivního investování (dle §3 odst. 1 písm. b) ZPKT). Tyto služby poskytuje Společnost rovněž prostřednictvím vázaných zástupců ve smyslu §32 ZPKT, kteří jsou zapsáni v seznamu vázaných zástupců Společnosti vedeném ČNB v České republice.

4.3 Společnost informuje Zákazníka, že výše uvedený výčet Investičních služeb je informativní, a že Společnost není povinna poskytovat veškeré z uvedených Investičních služeb, k jejichž poskytování je oprávněna, jakož ani poskytovat Investiční služby ve vztahu ke všem investičním nástrojům uvedeným v odst. 4.2 těchto VOP. Oprávnění Společnosti poskytovat Investiční služby nezakládá automaticky nárok Zákazníka na jejich poskytnutí.

4.4 Společnost bude Zákazníkovi poskytovat následující informace o poskytnutých službách (prostřednictvím systému Trove, v tištěné podobě či e-mailem dle dohody se Zákazníkem v rámci smluvního ujednání dle Smlouvy):

 • bez zbytečného odkladu po provedení pokynu Zákazníka či obchodu jménem Zákazníka základní informaci o provedeném pokynu či obchodu a do jednoho obchodního dne po provedení detailnější informace;
 • čtvrtletně souhrnný výpis o obchodech provedených jménem Zákazníka při poskytování služby obhospodařování majetku a stavu jeho majetku;
 • jednou ročně výpis obsahující informace o všech nákladech a poplatcích spojených s investičními nástroji i Investičními službami a souvisejících poplatcích vztahujících se k poskytnutým Investičním službám a o všech pobídkách, které byly Společnosti poskytnuty v souvislosti s poskytovanými Investičními službami Zákazníkovi a které na Zákazníka převedla, a to vše za uplynulý kalendářní rok;
 • informaci o poklesu o 10 % a poté o násobky 10 % celkové hodnoty obhospodařovaného majetku Zákazníka v rámci služby obhospodařování majetku, nejpozději do konce obchodního dne, kdy byla tato prahová hodnota překročena, anebo, byla-li prahová hodnota překročena v nepracovní den, do skončení následujícího pracovního dne.

4.5 Kromě informací uvedených v odst. 4.4, které Společnost poskytuje Zákazníkovi, může Společnost zveřejňovat na svých internetových stránkách nebo v systému Trove informace obecného charakteru týkající se investičních doporučení, stavu kapitálových trhů, analýz investičních příležitostí nebo subjektivních soudů vztahujících se ke konkrétním investičním nástrojům. Zákazník bere na vědomí, že tyto obecné informace nejsou individualizovány s ohledem na potřeby Zákazníka, a nejsou tak uzpůsobeny jeho konkrétním potřebám, cílům, zkušenostem či možnostem. Byť Společnost při jejich tvorbě a poskytování postupuje s odbornou péčí a v souladu s právními předpisy, jejich obsah není tvořen v souladu s pravidly aplikovanými v oblasti individualizovaného investičního poradenství. Společnost nenese odpovědnost za ztráty způsobené jejich využitím, přičemž ponechává na uvážení Zákazníka, zda předmětné informace využít či nikoli.

4.6 Společnost neposkytuje Zákazníkovi v souvislosti s poskytovanými službami žádné právní, daňové, účetní či jiné obdobné poradenství, které nespadá do předmětu činnosti Společnosti a Zákazník akceptuje, že Společnost není zodpovědná za takovou radu a zejména není zodpovědná za informování Zákazníka o legislativních změnách a nemůže radit Zákazníkovi v mezinárodních daňových záležitostech (mimo území České republiky), a to ani v případě, kdy je rada poskytnuta Společností mimo Českou republiku prostřednictvím služeb nebo poboček.

Investiční poradenství a diskreční portfolio management

4.7 Společnost poskytuje službu investičního poradenství nezávisle, což znamená, že musí dodržovat pravidla a povinnosti uvedené níže v tomto článku.

4.8 Společnost při poskytování nezávislého investičního poradenství a diskrečního portfolio managementu nepobírá, nebo si neponechává žádné provize od poskytovatelů či distributorů investičních nástrojů, a v případě, že provize v této souvislosti obdrží, převede je bez zbytečného odkladu poté, co je obdrží, na stanovený účet Zákazníka.

4.9 Poskytování této služby Společností je založeno na analýze všech druhů investičních nástrojů, k nimž má Společnost oprávnění poskytovat investiční služby, tedy

 • Investiční cenné papíry
  • investiční cenné papíry dle § 3 odst. 2 písm. a) ZPKT – akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na právnické osobě
  • investiční cenné papíry dle § 3 odst. 2 písm. b) až e) ZPKT –
   – dluhopisy nebo obdobné cenné papíry, s nimiž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky (dále jen „dluhopisy“)
 • II. Cenné papíry kolektivního investování
  • Investiční fondy
   – standardní fondy a zahraniční fondy srovnatelné se standardními fondy (tzv. UCITS fondy) otevřeného;
  • Exchange Traded Funds (ETF)
   – ETF, která sledují určitý index (např. S&P500), a dále syntetická ETF sledující určité podkladové aktivum nebo spread;

4.10 Společnost je povinna posoudit dostatečné množství investičních nástrojů dostupných na trhu, které jsou dostatečně různorodé z hlediska jejich druhu a emitentů nebo osob, které je vytváří, tak, aby mohly být odpovídajícím způsobem naplněny investiční cíle zákazníka. Společnost bere v úvahu všechny investiční nástroje, k nimž má přístup prostřednictvím smluv uzavřených se subjekty oprávněnými k provádění pokynů, které lze investorům v České republice nabízet, resp. doporučovat (zejména s ohledem na povinnost poskytování regulatorních dokumentů dle regulací UCITS a PRIIPs). Společnost při výběru vhodných investičních nástrojů bere v potaz řadu faktorů, zejména jejich rizikovost, cílový trh definovaný tvůrcem a zpřesněný Společností a jeho soulad s charakteristikami, cíli a potřebami konkrétního zákazníka, komplexitu, nákladovost a likviditu.

4.11 Společnost v rámci poskytování nezávislého investičního poradenství nedoporučuje ani v rámci služby diskrečního portfolio managementu nenakupuje do zákaznických portfolií žádné investiční nástroje vydané či vytvořené Společností (jelikož ta sama žádné investiční nástroje nevydává ani nevytváří), osobami, se kterými je úzce propojena, nebo jinými osobami, se kterými má finanční, obchodní nebo jiný smluvní vztah, který by představoval riziko narušení nezávislosti investičního poradenství. Ačkoli Společnost posuzuje také investiční nástroje vydávané společnostmi, s nimiž má smluvní vztah (pouze běžné investiční fondy), na základě kterého může za distribuci daného investičního nástroje obdržet provizi, v rámci těchto služeb má povinnost jakoukoli provizi bez zbytečného odkladu převést na účet Zákazníka, čímž je vyloučeno riziko střetu zájmů, a tím i narušení nezávislosti investičního poradenství.

4.12 Společnost poskytuje investiční poradenství tzv. portfoliovým přístupem. V tomto případě má se Zákazníkem uzavřenou písemnou smlouvu upravující poskytování této investiční služby Smlouva o obhospodařování portfolia a Zákazníkovi v rámci této služby poskytuje také pravidelné hodnocení vhodnosti zákazníkova portfolia investičních nástrojů. Tato forma poradenství je nabízena jako primární přístup, a to pro případ, kdy Zákazník souhlasí s tím, aby mu Společnost poskytovala komplexní službu poradenství ohledně jeho celého portfolia formou finančního plánu, a má pro tyto účely dostatečný objem aktiv (viz dále). Tato služba je pak na základě smlouvy odměňována formou poplatku hrazeného Zákazníkem na základě Smlouvy.

4.13 Společnost poskytuje službu pravidelného hodnocení vhodnosti nejméně na roční bázi, přitom hodnotí znovu informace týkající se Zákazníka, které mohly v uplynulém období doznat změny, a změny v hodnotě či rizikovosti investičních nástrojů, které mu dříve doporučila, z hlediska toho, zda celkové portfolio Zákazníka je pro něj i nadále vhodné. Aktualizovaná doporučení jsou Zákazníkovi oznámena formou aktualizace finančního plánu. Další podrobnosti jsou uvedeny dále pod rubrikou Služby finančního plánování.

4.14 V případě, že zákazník nechce, aby mu byla poskytována služba komplexního finančního poradenství na základě Smlouvy, ale chce pouze jednorázovou radu ohledně konkrétní investice, poskytuje Společnost takovému zákazníkovi jednorázové poradenství. V takovém případě není se zákazníkem uzavírána písemná smlouva o poradenství a není poskytována služba pravidelného hodnocení vhodnosti. Ani v tomto případě Společnost nepobírá, nebo si neponechává žádné provize poskytnuté tvůrci produktů.

4.15 V obou případech poskytne Společnost Zákazníkovi před provedením jakékoli transakce na trvalém nosiči dat (zpravidla v tištěné podobě, případně v elektronické podobě, pokud si Zákazník takovou podobu zvolil a jsou splněny další podmínky ze Smlouvy či z těchto VOP) prohlášení o vhodností obsahující informace o poskytnutém investičním poradenství a o tom, jak vyhovuje preferencím, cílům a dalším charakteristikám daného Zákazníka. V případě poradenství poskytovaného portfoliovým přístupem je toto prohlášení součástí vyhotoveného Finančního plánu. V případě jednorázového poradenství je toto prohlášení součástí záznamu z jednání.

4.16 Při poskytování služeb diskrečního portfolio managementu je Společnost oprávněna provádět za Zákazníka veškeré úkony a operace, které považuje za vhodné a účelné v rozsahu ujednání obsažených ve Smlouvě, těchto VOP a všech jejich součástech za účelem dosažení sjednaného cíle, zejména uzavírat smlouvy, jejichž předmětem je nákup, prodej, vklad, úpis či jiné operace týkající se spravovaného portfolia Zákazníka a jeho součástí, přičemž se Společnost zavazuje postupovat s odbornou péčí. K těmto úkonům a operacím je Společnosti oprávněna využít služeb třetích osob.

4.17 Společnost bude při portfolio managementu postupovat způsobem cílícím na optimální výkon spravovaného portfolia, s ohledem na ujednání ve Smlouvě, těchto VOP a jejich součástech stanovujících přípustnou míru rizika. Společnost nezaručuje Zákazníkovi konkrétní zhodnocení či dosahování růstu hodnoty spravovaného portfolia v žádném časovém období. S ohledem na dynamiku a nestálost tržního prostředí bere Zákazník na vědomí, že správa portfolia je spojena s riziky, jež nezaručují jeho bezpodmínečné zhodnocení. Bližší informace ohledně investičních rizik poskytuje Společnost Zákazníkovi prostřednictvím Informačního listu, který je přílohou a nedílnou součástí těchto VOP.

4.18 Zákazník je oprávněn disponovat s investičními instrumenty, které jsou součástí spravovaného portfolia na základě Smlouvy, výhradně prostřednictvím Společnosti, a to v souladu se Smlouvou, těmito VOP a všemi jejími součástmi. Zákazník není oprávněn zadávat Společnosti závazné pokyny k operacím s instrumenty, jež jsou součástí spravovaného portfolia na základě Smlouvy.

4.19 Společnost vykonává správu Zákazníkova portfolia, resp. jeho jednotlivých součástí (instrumentů) po dobu, po kterou jsou jí předmětné součásti dostupné ve spravovaném portfoliu, není-li ve Smlouvě ujednáno jinak.

4.20 Součástí spravovaného portfolia se stávají veškeré instrumenty, které Společnost pro Zákazníka ode dne uzavření Smlouvy nakoupí či jinak pro Zákazníka získá, jakož i peněžní prostředky, které budou ve prospěch spravovaného portfolia připsány na účet Zákazníka, a veškeré výnosy plynoucí z jednotlivých investic spravovaného portfolia, (např. kapitálové zisky, úroky, dividendy či vyplacené kupóny). Obdrží-li Zákazník od třetí osoby jakékoli plnění plynoucí z majetku obsaženého ve spravovaném portfoliu dle Smlouvy, bude takovéto plnění považováno pro účely výpočtu úplaty za služby Společnosti za výnos (zhodnocení) spravovaného portfolia.

4.21 Zákazník je povinen poskytnout Společnosti veškerou součinnost potřebnou k řádnému obhospodařování spravovaného portfolia, zejména udělit Společnosti plnou moc, je-li to potřebné.

Služby finančního plánování

4.22 Při poskytování služby investičního poradenství s tzv. portfoliovým přístupem zpracovává Společnost doporučení pro Zákazníka ve formě písemného investičního plánu (dále jen „plán“).

4.23 Plán bude obsahovat zejména tyto informace:

 • investiční cíle Zákazníka včetně:
  • Zákazníkova rizikového profilu;
  • finančního zázemí Zákazníka a jeho schopnosti nést ztrátu;
  • specifických požadavků a potřeb Zákazníka;
  • časového horizontu jejich dosažení.
 • znalosti a zkušenosti Zákazníka v oblasti investic;
 • poplatky a náklady investic a investičních služeb;
 • doporučené složení portfolia;
 • varování před riziky.

4.24 Prostřednictvím osobní diskuse a komplexního procesu shromažďování informací stanovuje Společnost přístup Zákazníků k riziku a kapacitě ztráty, jejich cílům, úkolům, časovému horizontu a investičním potřebám a pomocí získaných informací Společnost určuje, které investice jsou nejvhodnější pro splnění takových potřeb Zákazníka. Vhodné portfolio investic je Zákazníkovi doporučeno s ohledem na Zákazníkův zaznamenaný přístup k rizikům.

4.25 Společnost si vyhrazuje právo doporučit provedení úpravy portfolia (např. na zakázku) nebo doporučit alokaci rozloženou mezi dvě nebo více různých portfolií, případně vybrat a Zákazníkovi doporučit konkrétní skupinu investic, může-li tím být účinněji dosaženo Zákazníkem stanovených cílů.

4.26 Po určení portfolia poskytne Společnost Zákazníkovi investiční doporučení, zahrnující návrhy a doporučení Společnosti týkající se investic. Zákazník bere na vědomí, že předmětné investiční doporučení může být v anglickém jazyce. Zákazník se může rozhodnout, zda chce využít služby diskrečního portfolio managementu – poté portfolio (nebo portfolia) Společnost spravuje v souladu mandátem daným Smlouvu o obhospodařování portfolia, nebo zda chce investovat sám v rámci služby investičního poradenství a předávání pokynů.

4.27 Zákazník není povinen disponovat se svými investičními instrumenty, popřípadě peněžními prostředky, v souladu s doporučeními udělenými mu Společností v rámci plnění předmětu Smlouvy. Je na uvážení Zákazníka, zda bude podle doporučení Společnosti postupovat či nikoli. Zákazník není oprávněn nárokovat po Společnosti náhradu jakékoli újmy, která mu v souvislosti s postupem podle doporučení Společnosti (nebo naopak v souvislosti s nepostupováním podle doporučení Společnosti) dle Smluv vznikne, neboť Zákazník nese plnou odpovědnost za konkrétní investiční rozhodnutí.

4.28 V zájmu zajištění nepřetržité vhodnosti počátečních doporučení příslušného portfolia, jakož i v zájmu zajištění správy účtu Zákazníka způsobem, který odpovídá jeho znalostem, zkušenostem a potřebám, udržuje Společnost aktuální informace o kompatibilitě Zákazníka a jeho potřeb s poskytovanými službami prostřednictvím revize plánu, kdy revize je prováděna alespoň jednou ročně. Zákazník je v tomto ohledu povinen bezodkladně upozorňovat Společnost na jakékoli významné změny v jeho finanční situaci, které by mohly mezitím ovlivnit jeho postavení, možnosti a cíle.

Čl. V – Přijímání, Předávání A Pravidla Provádění Pokynů

5.1 Společnost přijímá pokyny Zákazníků výhradně v písemné formě na Společností stanoveném formuláři pokynu. Zákazník může zadávat pokyny k obchodům vyplývající z poradenství poskytnutého Společností také sám na základě vlastní smlouvy s jinou osobou oprávněnou k přijímání a předávání nebo k provádění pokynů, přičemž před zadáním každého takového jednotlivého pokynu je povinen takovou jinou osobu Společnosti označit a prokázat její oprávnění.

5.2 Společnost sama neprovádí pokyny Zákazníků, ale předává je k provedení jiným obchodníkům s cennými papíry, případně investičním společnostem, se kterými spolupracuje.

5.3 Pravidla provádění pokynů tvoří Přílohu I. Informačního listu obchodníka s cennými papíry. Aktuální verze je publikována na webových stránkách Společnosti.

Čl. VI – Investiční Nástroje, Rizika, Analýzy A Strategie

6.1 Společnost tímto odkazuje Zákazníka na obsah Informačního listu obchodníka s cennými papíry, jehož aktuální verze je publikována na webových stránkách Společnosti, kde Zákazník nalezne podrobné informace zejména o:

 • investičních rizicích;
 • cílovém trhu;
 • investičních cenných papírech a souvisejících rizicích;
 • cenných papírech kolektivního investování a souvisejících rizicích;
 • metodách analýzy a souvisejících rizicích; a
 • investičních strategiích a souvisejících rizicích.

Čl. VII – Kategorizace Zákazníka

7.1 V souladu se ZPKT kategorizuje Společnost své zákazníky na:

 • neprofesionální zákazníky, kterými se rozumí zákazníci, kteří nejsou profesionálními zákazníky;
 • profesionální zákazníky; a
 • způsobilé protistrany.

7.2 Společnost řadí všechny své zákazníky do kategorie neprofesionálních zákazníků, tak, aby jim byla poskytla maximální ochrana.

Čl. VIII – Poplatky A Úplaty Za Služby

Poplatky za roční investiční služby

8.1 Na základě Smlouvy budou na začátku spolupráce se Zákazníkem stanoveny poplatky za služby nabízené v souvislosti s plánem. Zákazník se zavazuje řádně se seznámit s obsahem Smlouvy předložené mu Společností k uzavření.

8.2 Podpisem Smlouvy se Zákazník zavazuje uhradit Společnosti odměnu a nahradit náklady spojené s poskytnutím investiční služby Společností ve výši a způsobem uvedeným ve Smlouvě a těchto VOP či jejich součástech.

8.3 Odměna za roční investiční služby (dále jen „RIS“) splatná jednou ročně bude Zákazníkovi účtována jako procento z hodnoty aktiv spravovaných na základě Smlouvy, a to na základě aktuálního znění Sazebníku poplatků.

8.4 Časový rozvrh poplatků včetně jejich splatnosti je sjednáván individuálně pro každého Zákazníka, přičemž jejich sazba spadá do výše uvedených rozsahů. Časový rozvrh poplatků určují zejména situace a potřeby Zákazníka, přičemž se bere v úvahu složitost situace, okolností a potřeb Zákazníka, povaha a hodnota aktiv, která mají být spravována, sjednaný styl správy zákazníkova portfolia, požadavky na podávání zpráv a další faktory. Konkrétní plán ročních poplatků bude uveden ve Smlouvě mezi Společností a Zákazníkem.

8.5 Společnost poskytuje Zákazníkům také souhrnnou informaci o celkových předpokládaných nákladech a poplatcích souvisejících s poskytovanými investičními službami a doporučovanými investičními nástroji, či o nákladovosti investičního portfolia, a to jako součást plánu (finanční plán). Jednou ročně dále Společnost Zákazníkům poskytuje výpis obsahující informace o všech skutečných nákladech a poplatcích konkrétního Zákazníka spojených s investičními nástroji, které Zákazník měl nebo má prostřednictvím poskytnutých investičních služeb ve svém majetku, a investičními službami, které byly Společností poskytnuty. Toto neobsahuje pojištění, svěřenecké fondy nebo penzijní produkty.

8.6 Zákazník bere na vědomí, že výnosy z investičních nástrojů, jakož i jejich jiné případné zhodnocení podléhají, respektive mohou podléhat zdanění či poplatkové povinnosti. Zákazník bere na vědomí, že Společnost nezajišťuje pro Zákazníka úhradu žádných daní či poplatků, není-li to výslovně uvedeno, a Zákazník za jejich úhradu nese plnou odpovědnost.

8.7 Výše poplatků či odměny za služby Společnosti uvedené ve Smlouvách, těchto VOP či jejich součástech nezahrnují poplatky a náklady, které mohou Zákazníkovi vzniknout v souvislosti s komunikací se Společností, zejména náklady na telekomunikační služby či náklady spojené se zajišťováním software či hardware pro komunikaci se Společností.

8.8 Minimální hodnota spravovaných aktiv ke konkrétním službám je uvedena v Sazebníku poplatků. Tato minimální hodnota může být za určitých okolností upravena na základě dohody Společnosti a Zákazníka ve Smlouvě. V případech, kde není dosažena minimální hodnota, nebo v případě, že Zákazník má několik souvisejících účtů, pro účely dosažení minimální hodnoty spravovaných aktiv nebo pro účely určení ročních poplatků, Společnost si vyhrazuje právo seskupit související zákaznické účty.

8.9 V odůvodněných případech si Společnost vyhrazuje právo upravit ve vztahu ke konkrétnímu Zákazníkovi či některému jeho účtu či účtům rozvrh poplatků, a to s přihlédnutím zejména k velkosti a typu účtu a Zákazníkem požadovaným službám. V důsledku takové úpravy mohou být po dohodě se Zákazníkem za podmínky vzájemné shody za podobné služby účtovány různé poplatky, přičemž není vyloučeno, aby takto upravené poplatky byly nižší, než které jsou sjednány ve Smlouvě nebo v těchto VOP.

8.10 Vypořádání předplacených poplatků v případě ukončení smlouvy: Nestanoví-li Smlouva jinak, v případě ukončení Smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Společností má Zákazník právo na vrácení případných poplatků zaplacených předem v souladu se Smlouvou, a to v poměrné části, která připadá na úhradu služeb, jež v důsledku ukončení smlouvy nemohou být Společností poskytnuty. Poměrná část předplacených poplatků určená k vrácení Zákazníkovi se vypočítá dle poměru počtu dní, které ode dne ukončení Smlouvy zbývají do konce období, na které byly poplatky předem zaplaceny, ku celkovému počtu dní, na něž byly poplatky předem zaplaceny. Poplatky budou v takto vyčíslené části vráceny Zákazníkovi nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne ukončení Smlouvy, popř. účtu Zákazníka vedeného u Společnosti (podle toho, co nastane později), a to na účet Zákazníka nebo na jiný účet určený Zákazníkem, toto je možné učinit bez dalších poplatků Společnosti.

8.11 Jiné poplatky a výdaje: Všechny poplatky placené Zákazníkem Společnosti za služby poskytované na základě Smluv jsou oddělené a liší se od poplatků a výdajů účtovaných podílovými fondy a burzovně obchodovanými fondy (ETF) jejich podílníkům či akcionářům. V případě podílových fondů jsou tyto poplatky a výdaje specifikovány v prospektu příslušného fondu. Tyto poplatky budou obecně zahrnovat poplatek za správu, další výdaje fondu a možný distribuční poplatek. Účtuje-li příslušný fond též prodejní poplatky, může být Zákazník povinen k zaplacení počátečního nebo odloženého prodejního poplatku dle podmínek příslušného fondu. Zákazník bere na vědomí, že může do příslušného fondu investovat přímo, aniž by bylo nutné využít služeb Společnosti.

8.12 Dodatečné poplatky a výdaje: Kromě poplatků placených Společnosti za služby dle ujednání ve Smlouvách jsou Zákazníci rovněž odpovědní za úhradu poplatků a výdajů účtovaných příslušnými správci a obchodníky s cennými papíry dle jejich platných ceníků. Takovéto poplatky mohou zahrnovat zejména následující plnění: transakční poplatky, poplatky za duplikáty výpisů a potvrzení transakcí a poplatky za elektronické datové zdroje a zprávy. Tyto poplatky a náklady jsou placeny Zákazníkem přímo příslušné třetí straně na základě smlouvy, kterou s ní Zákazník uzavřel.

8.13 Zákazník bere na vědomí, že služby, jež mu jsou poskytovány Společností na základě smlouvy, mohou, avšak nemusí, být dostupné od jiných subjektů na trhu za podobné nebo nižší poplatky.

Čl. IX – Uzavření, Trvání A Ukončení Smluvního Vztahu

9.1 Smlouvu je možné uzavřít písemně v listinné podobě za osobní přítomnosti Smluvních stran či jejich oprávněných zástupců, není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto výslovně pro každý jednotlivý případ jinak.

9.2 Právní poměry Smluvních stran před uzavřením Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména OZ. Společnost poskytne Zákazníkovi smluvní podmínky a další údaje v českém nebo anglickém jazyce, přičemž v těchto jazycích bude rovněž se Zákazníkem komunikovat po dobu trvání Smlouvy.

9.3 Uzavře-li Společnost se Zákazníkem Smlouvu s použitím prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít Smlouvu bez současné fyzické přítomnosti Smluvních stran či jejich zástupců, je Společnost povinna sdělit Zákazníkovi informace podle § 1843 OZ. Smlouva může být uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku pouze za předpokladu, že Zákazník jejich použití neodmítl.

9.4 Náklady na užití prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy se neliší od základní sazby a každá Smluvní strana si nese tyto své náklady na jejich užití.

9.5 Pokud Společnost neposkytne Zákazníkovi informace podle § 1843 OZ, má Zákazník právo odstoupit od Smlouvy poskytování poradenských služeb ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se o porušení uvedené povinnosti Společnosti dozvěděl. Od smlouvy o finančních službách uzavíraných na dálku má Zákazník právo odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů ode dne uzavření příslušné smlouvy o finanční službě nebo ode dne, kdy mu byly informace podle § 1843 OZ předány, pokud se tak stalo až po uzavření smlouvy. Zákazník nemá právo na odstoupení od smlouvy týkající se finančních služeb, jejichž cena závisí na pohybech cen na finančních trzích, které Společnost nemůže ovlivnit, jako jsou služby vztahující se k devizovým hodnotám a investičním nástrojům. Právo na odstoupení od smlouvy nemá Zákazník dále v případě smluv, u nichž bylo zcela splněno oběma Smluvními stranami na výslovnou žádost Zákazníka před výkonem Zákazníkova práva na odstoupení, které je vykonáno okamžikem doručení oznámení Společnosti na adresu jejího sídla uvedenou ve Smlouvě.

9.6 Odstoupí-li Zákazník od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku, Společnost po něm může požadovat neprodlené zaplacení částky pouze za do té doby skutečně poskytnutou službu.

9.7 Smlouva může být ukončena některým z následujících způsobů:

 • dohodou mezi Společností a Zákazníkem;
 • výpovědí některé ze Smluvních stran;
 • odstoupením od Smlouvy některou ze Smluvních stran dle příslušných zákonných ustanovení či ujednání ve Smlouvě nebo v těchto VOP;
 • uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena;
 • dalšími způsoby předvídanými zákonem.

9.8 Dohoda o ukončení Smlouvy musí být uzavřena v písemné formě v listinné podobě. Smlouva na jejím základě zanikne za podmínek uvedených v příslušné dohodě.

9.9 Zákazník i Společnost jsou oprávněni Smlouvu kdykoli vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé Smluvní straně, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně. Podmínkou je, že všechny nevyrovnané poplatky musí být uhrazeny.

9.10 Odstoupení od Smlouvy je možné učinit za podmínek stanovených v zákoně a/nebo ve Smlouvě nebo v těchto VOP. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být prokazatelně doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé Smluvní straně.

9.11 Společnost je oprávněna od Smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

 • Zákazník uvede Společnost v omyl poskytnutím nepravdivých, nepřesných, neúplných či nesprávných údajů nebo prohlášení, jiným opomenutím či jednáním, které by mohlo ovlivnit rozhodnutí Společnosti uzavřít se Zákazníkem Smlouvu;
 • Společnost vyhodnotí Zákazníka kdykoli za trvání Smlouvy jako rizikového;
 • Zákazník není schopen Společnosti na její žádost doložit uspokojivé důkazy o zákonném původu peněžních prostředků či investičních instrumentů, které souvisejí s plněním Smlouvy;
 • Nastane jakýkoli případ porušení právních předpisů, Smlouvy nebo těchto VOP ze strany Zákazníka;
 • Pokyn Zákazníka je v rozporu s právními předpisy, Smlouvou nebo těmito VOP;
 • obsah Smlouvy se stal rozporným s právními předpisy;
 • z jiných důvodů uvedených v právních předpisech, Smlouvě nebo těchto VOP.

9.12 V případě výpovědi Smlouvy či odstoupení od Smlouvy ze strany Zákazníka je Zákazník povinen dát Společnosti pokyn k převodu investičních nástrojů či peněžních prostředků, s nimiž Společnost pro Zákazníka disponuje na základě Smlouvy, na regulovaný Zákazníkem určený účet. Pokud Zákazník neurčí takový účet do 60 dní, převede Společnost investiční nástroje či peněžní prostředky Zákazníka, případně peněžní prostředky obdržené za prodej investičních nástrojů Zákazníka za aktuálních podmínek na trhu, na poslední známý účet Zákazníka (zejména ten uvedený ve Smlouvě).

9.13 V případě výpovědi Smlouvy či odstoupení od Smlouvy ze strany Společnosti doručí Společnost Zákazníkovi výzvu k udělení pokynu k převodu peněžních prostředků či investičních nástrojů na Zákazníkem určený účet a stanoví mu lhůtu k udělení tohoto pokynu. V případě, že Zákazník nedá Společnosti pokyn dle předchozí věty, je povinen zaplatit Společnosti vynaložené náklady a případný sankční poplatek dle Smlouvy či těchto VOP a jejich součástí, přičemž Společnost je současně oprávněna investiční nástroje prodat za aktuálních podmínek na trhu a obdržené peněžní prostředky poukázat na poslední známý účet Zákazníka (zejména ten uvedený ve Smlouvě).

9.14 V případě nemožnosti převodu peněžních prostředků získaných dle výše uvedených odstavců těchto VOP na účet Zákazníka budou peněžní prostředky vedeny na účtu Společnosti odděleně od peněžních prostředků Společnosti, přičemž Společnost bude Zákazníkovi účtovat poplatky související s příslušným vedením peněžních prostředků.

Čl. X – Střet Zájmů A Reklamace

10.1 Společnost zavedla opatření k zamezení střetu zájmů a k omezení negativních dopadů potenciálního střetu zájmu.

10.2 Informace o politice střetů zájmů, uplatňované Společností, včetně pravidel pro přijímání a poskytování pobídek, jsou obsaženy v příloze II. Informačního listu, jehož aktuální verzi lze nalézt na webových stránkách Společnosti.

10.3 V případě, že je Zákazník přesvědčen o tom, že Společnost neplní řádně své zákonné či smluvní povinnosti, je oprávněn podat stížnost nebo reklamaci vůči Společnosti, a to bezplatně. Zákazník je povinen reklamaci uplatnit dříve, než podnikne jakékoli další úkony související s věcí, jíž se reklamace týká.

10.4 Pravidla pro přijímání a vyřizování Reklamací jsou přístupná všem zákazníkům bezplatně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to prostřednictvím webových stránek Společnosti. Dále je mohou zákazníci na požádání obdržet v papírové formě v sídle Společnosti, či po vzájemné dohodě formou jiného trvalého nosiče dat.

10.5 Informace o formě, náležitostech a postupu vyřízení reklamace jsou obsaženy v Informačním listu obchodníka s cennými papíry. Aktuální verze je publikována na webových stránkách Společnosti.

10.6 Společnost upozorňuje Zákazníka na možnost řešení sporů ve vybraných oblastech finančních služeb mimosoudní cestou, a to zejména skrze finančního arbitra. Společnost dále upozorňuje Zákazníka na možnost podat stížnost u orgánu dohledu nad činností Společnosti, kterým je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1, IČ: 481 36 450, www.cnb.cz.

Čl. XI – Ochrana Osobních Údajů

11.1 Společnost informuje Zákazníka v souvislosti s jednáním o Smlouvě jakož i v souvislosti s jejím plněním o aspektech ochrany osobních údajů Zákazníka, zejména o rozsahu, účelu, právním titulu a době zpracování osobních údajů Zákazníka prostřednictvím dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“, který je dostupný v kanceláři Společnosti (korespondenční adresa) jakož i na jejích webových stránkách.

11.2 Zákazník je povinen po celou dobu trvání závazku ze Smlouvy poskytovat Společnosti osobní údaje týkající se jeho osoby v rozsahu nezbytném pro řádné plnění Smlouvy.

11.3 Zákazník odpovídá Společnosti za pravdivost, úplnost, aktuálnost a správnost všech osobních údajů uvedených ve Smlouvě či jakémkoli jiném dokumentu, který Společnosti předloží. V případě jejich změn je Zákazník povinen tuto změnu Společnosti neprodleně oznámit. V případě neoznámení změn osobních údajů ze strany Zákazníka neodpovídá Společnost Zákazníkovi za případně vzniklou újmu. Zákazník v takovém případě však odpovídá Společnosti za škodu vzniklou v důsledku porušení této své povinnosti. Společnost si vyhrazuje právo opravit osobní údaje Zákazníka ve svých evidencích poté, co se o jejich změně hodnověrným způsobem dozví.

Čl. XII – Závěrečná Ustanovení

12.1 Není-li mezi Společností a Zákazníkem ujednáno jinak, řídí se veškerá práva a povinnosti Smluvních stran právním řádem České republiky.

12.2 Společnost a Zákazník se zavazují usilovat o nápravu všech případných sporů vzniklých mezi nimi v souvislosti se Smlouvou v dobré víře jednáním směřujícím k mimosoudnímu řešení sporných záležitostí. Případný spor mezi Společností a Zákazníkem vzniklý v souvislosti se Smlouvou (včetně otázky její platnosti) bude řešen obecnými soudy České republiky.

12.3 Společnost si může se Zákazníkem sjednat též rozhodčí smlouvu nebo rozhodčí doložku zakládající pravomoc k řešení sporu Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze, v souladu s rozhodčím řádem tohoto rozhodčího soudu, platným v době podání žaloby.

12.4 Stane-li se určité ujednání Smlouvy nebo těchto VOP neplatným či nevymahatelným, neovlivňuje taková neplatnost či nevymahatelnost platnost či vymahatelnost ostatních ujednání Smlouvy nebo těchto VOP. Smluvní strany se v takovém případě zavazují, je-li to možné a účelné, nahradit příslušné neplatné nebo nevymahatelné ujednání jiným ujednáním, které bude smyslem a účelem co nejblíže nahrazovanému ujednání.

12.5 Společnost informuje Zákazníka o tom, že provozuje svou činnost na základě povolení uděleného Českou národní bankou se sídlem Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1, IČ: 481 36 450, www.cnb.cz, která je rovněž orgánem dohledu nad činností Společnosti.

12.6 Zákazník prohlašuje, že byl před podpisem Smlouvy seznámen s jejím obsahem, jakož i těmito VOP včetně všech jejich součástí a souvisejících dokumentů, zejména (i) Informačním listem včetně Pravidel provádění pokynů a Informací o přístupu k řízení střetu zájmů; (ii) Zásadami ochrany osobních údajů a (iii) Pravidly pro vyřizování reklamací. Zákazník dále prohlašuje, že byl Společností seznámen s údaji o Společnosti, jí poskytovaných investičních službách včetně rizik s nimi spojených, a investičních nástrojích, jichž se mají investiční služby týkat, a dále Zákazník prohlašuje, že byl seznámen s povahou finančních závazků vyplývajících z investičních služeb

12.7 Je-li to vzhledem k povaze poskytované služby relevantní, Zákazník prohlašuje a odpovídá Společnosti za to, že informoval svého manžela či svou manželku před podpisem Smlouvy o úmyslu čerpat investiční služby poskytované Společností, zejména obchodovat s investičními nástroji, jichž se poskytované investiční služby týkají, s tím, že pro veškerá tato jednání včetně samotného uzavření Smlouvy obstaral manželův souhlas.

12.8 Zákazník podpisem Smlouvy bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Společnost je oprávněna tyto VOP kdykoli měnit, a to zejména s ohledem na změny právních předpisů, pravidel a obchodních podmínek třetích osob, které Společnost využívá ke splnění závazků sjednaných se Zákazníkem, implementace nových služeb, změny způsobu poskytování služeb nebo v dalších případech v tomto odstavci neuvedených. Společnost v takovém případě upozorní Zákazníka na změnu těchto VOP elektronickou poštou na emailovou adresu Zákazníka a/nebo prostřednictvím informačního systému Trove a/nebo nové znění VOP zveřejní na svých internetových stránkách, je-li to možné, v časovém předstihu alespoň 15 kalendářních dnů. Klient se zavazuje s novým zněním VOP seznámit. Změněné VOP jsou pro Zákazníka závazné ode dne jejich účinnosti. Nesouhlasí-li Zákazník s novým zněním VOP, je oprávněn do 15 dnů ode dne jejich účinnosti odstoupit od Smlouvy.

12.9 Tyto VOP nabývají platnosti účinnosti dne 01.01.2022.